• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/kayseriogder
Üyelik Girişi
ŞUUR DERSLERİ
BASIN AÇIKLAMALARI
ÖĞ-DER EĞİTİM RAPORLARI
EYYÜHE'L-VELED EY OĞUL
BİR AYET BİR HADİS

“Allah›ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah›ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O›nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini işte böyle açıklar.” (3 Ali İmran103).


 Âlimler üç türlüdür;
1- İlmi, hem kendisine, hem de insanlara faydalı olan,
2- İlmi kendisine faydası olan, insanlara, faydası olmayan,
3- İlmi herkese faydası olan, fakat kendine faydası olmayıp helak olan.(Deylemi)

Site Haritası
NAMAZ VAKTİ

Hava Durumu
HALİL İBRAHİM KABAK
kayseriogder@hotmail.com
EĞİTİM Mİ TERBİYE Mİ
01/01/2019

         Uzun bir manayı bir tek kelimeyle ifade eden kavramların ve bu kavramlara yüklenen manaların insan ve toplum üzerindeki etkisi büyüktür. Din ve bilim kavramlarla öğrenilir ve tatbik edilir. Bu yüzden her dinin ve bilim dalının kendine has kavramları vardır. Dünya üzerinde kavram karmaşasını bizim kadar yoğun ve derin bir şekilde yaşayan başka bir ülke ve millet olduğunu sanmıyorum. Çünkü hiçbir milletin tarihinde, bizim kadar “yeniden kendi benliğine kavuşturmak” adına kullandığı alfabesinden kelimelerine varıncaya kadar diline tepeden müdahaleler olmamıştır. Dilin kendi benliğine kavuşması adına değiştirilen kelimelere ve kavramlara da baktığınızda İslam’la şereflenmemizin bin yıllık birikimi neticesinde lisanımızı zenginleştiren kelime ve kavramlar üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bu bağlamda “eğitim” ve “terbiye” kavramlarını ele aldığımızda anlam ve hedefleri bakımından aslında zannedilenin aksine birbirinden mühim farklılıkları olduğunu görürsünüz.

   Terbiyenin kelime anlamı; insanın ruhen, edeben, ahlaken ve cismen yükseltilmesi, olgunlaştırılması, kemale erdirilmesi anlamına gelmektedir. Böylece terbiye; ilim öğrenmenin yanı sıra öğrendikleriyle amel etme kapsamında saygı, edeb, görgü, nezaket gibi güzel ahlakın gerektirdiği davranışları kazanmayı ve kazandırmayı da kapsamaktadır. Kur’an ve Sünnette terbiye; Allah’ın (C.C) “Rab” isminin bir gereği olarak, tüm varlıkların var olmalarından ölümlerine kadar, her türlü durumlarıyla ilgili kurallar koyması ve insanları vahiy göndermek suretiyle ıslah edip, arıtıp, saflaştırıp, olgunlaştırıp, terbiye edip yetiştirmesi, geliştirmesi ve kâmil insan haline getirip yüceltmesi anlamına kullanılmaktadır. Bu münasebetle nefislerimizdeki kusurları, eksikleri, zayıflıkları giderip kâmil bir insan olmak için çaba göstermeye nefis eğitimi değil, “nefis terbiyesi” deriz. Tüm insanların hiç şüphesiz en mükemmeli olan Resûl-i Zî Şân Efendimiz (S.A.V) “Beni rabbim terbiye etti ve terbiyemi en güzel (şekilde) yaptı.” buyurmuştur.
“De ki: Allah her şeyin Rabbi iken, ben O’ndan başka Rab mi arayayım?” buyrularak Allah’tan başka rab aranmaması lüzumu vurgulanırken ruhumuzu, edebimizi, ahlakımızı yükseltip olgunlaştıracak düsturları koyacak, öğütlerini, emirlerini tutacak başka birini aramamak gerektiği de belirtilmektedir. 
Eğitimin kelime anlamı ve kökenine gelince; bu konuda birçok görüş bulunmakla birlikte TDK sözlüğünde; “Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme” diye tarif edilmektedir. Görüldüğü gibi bu tarifte Ahlâk ve maneviyat kastedilmemektedir. Bu eğitimin ihata ettiği konular faydalı ve güzel şeyler olabildiği gibi, mesela; barmenlik, opera, bale, dans, hırsızlık, kapkaççılık vb. şeyler de olabilir. İyi eğitimli barmen, balerin, ya da dansöz için hiç kimse iyi terbiye görmüş diyemez. Bu gün diploma sahibi olan birine eğitimli diyoruz ama terbiyeli insan da diyebilir miyiz? Her şeye rağmen kendimizi terbiye ve eğitimin aynı manalar ifade ettiğini düşünmeye zorlasak dahi barmenlik, opera, bale, dans vb. eğitimlerine de “terbiye” diyebilir miyiz?
Eskiden eğitim yerine terbiye kavramı kullanılırdı. Çünkü terbiye kelimesinde rabbanilik vardır. Bilhassa ülkemizde terbiye yerine eğitim kavramını icat edenlerin bunu, bu rabbani vasfı yok ederek icat ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla “Terbiye” manevi ve derûni manalar ifade eden Kur’anî bir kavram, “Eğitim” ise manevi boyuttan soyutlanmış seküler bir kavramdır. Dolayısıyla yöntemi itibariyle de eğitimin; Kur’ân dışı ahlak, Kur’ân dışı yol ve yöntemleri ihtiva ettiğini göstermektedir. 
Mamafih eğitimi terbiyeye dönüştürmek ona rabbani bir maya katmakla mümkün olur. Fıkıhta Pis olan bir maddenin temiz olan bir madde haline dönüşmesi anlamına gelen “İstihâle” diye bir kavram vardır. Buna verilen örneklerden birisi de şarabın sirkeye dönüştürülmesidir. Şarabın içerisinde oluşan etil alkol biyokimyasal süreçler sonucu oksitlenerek asetik aside dönüşür ve etil alkolün sarhoş edici ve diğer olumsuz etkileri ortadan kalkar ve elimizdeki sıvının adı şarap değil sirke olarak değişmekle kalmaz haram iken artık helale dönüşmüş olur. 

      Bu günkü eğitim sisteminde hedef akademik başarıdır. Terbiyede ise hedef çocuğun kalbine ne konulduğudur. Hâlbuki çocuğun kalbine ahlak ve maneviyatı koymak onun akademik başarısından çok daha mühimdir. Terbiyede başlangıçta tayin edilen hedefe ulaşmaya “muvaffak olmak” denirdi. Şimdi terbiyenin yerini eğitim kavramı alınca başlangıçta tayin edilen hedefe ulaşmaya “başarı” denilmeye başlandı. Dikkat edilirse herhangi bir başarıyı kazanan bugün “Ben kazandım” diyor, hâlbuki eskiler önce Allah’a hamd ederek “Elhamdülillah muvaffak oldum” derlerdi. Bu iki sözün sahibinin bilinçaltını analiz edecek olursak birincisinde başarıyı tamamen kendi marifeti saymak, ikincisinde ise; Hz. Şuayb’ın (A.S) lisanıyla rabbimizin; “Muvaffakiyetim de ancak Allah'ın yardımı ile olacaktır.” ayetinde buyurduğu gibi bu başarının kendisine Allah’ın (C.C) lütfu ve ihsanıyla olduğuna inanmak vardır.

      Nerede bir yanlışlık, huzur bozuculuk, çirkinlik görse “eğitim şart…” diye dertlenenler toplumun asıl huzurunu kaçıracak işlerin planlayıcılarının ve öncülerinin iyi eğitim görmüş, yüksek başarılar elde etmiş, yüksek mevkilere gelmiş ama terbiye noktasında sıkıntıları olan kimseler arasından çıktığını görememektedir. Oysaki “eğitimsiz” denilen insanlar arı-duru, saf ve temiz bir şekilde ahlaki ve manevi değerleri çok daha iyi korumaktadırlar. Çünkü bu insanlar denildiği gibi eğitim görmemişler ancak iyi birer terbiye almış tertemiz kimselerdir. Ayrıca terbiyede, ahlâk ve maneviyat; şuur, doğruluk, dürüstlük, diğerkâmlık, namusluluk, îsâr (mümin kardeşini kendi nefsine tercih etme) vb. söz konusudur. Meselâ; bir insana eğitimsiz denildiği zaman, herhangi bir konuda beceriksiz veya acemî olduğu anlaşılır. Fakat herhangi bir kişiye terbiyesiz denildiğinde, haddini aşan, ahlâksız manasında anlaşılır, dolayısıyla hakaret olarak kabul edilir. Demek ki “eğitim şart” yerine “terbiye şart” desek daha doğru olacaktır. 
Çünkü İslami-Kur’anî terbiyenin referansı Hakkı üstün tutan Kur’an ve Sünnettir. Temelinde dünya hesabından kaçabilse de ahirette hesaba çekileceğine iman vardır. “Kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip isteme” vardır. Bu münasebetle biz gerçek huzur ve saadeti, imanda ve İslâm’da görürüz.
Kur’an dışı seküler eğitimin ruhlarda hâsıl ettiği kötülükler dün ne ise bu gün de odur. Referansı vahiy olmayan bir eğitim terbiye edemez, terbiyeyi ifsad eder. Çünkü terbiye yerine eğitimi koyanların referansı kuvveti üstün tutarak dünyayı kan gölüne çevirip yaşanamaz hale getiren batı kültürü ve medeniyetidir. Maddeci, menfaatçi, dünyacı, bencil, “rabbenâ hep bana” anlayışına götürmektedir. Paran varsa gücün, gücün varsa arkan kuvvetlidir, kimse sana dokunamaz inancına sürüklemektedir. Seküler bir eğitim neticede güce sahip olunca firavunlaştırır, güç elden gidince güçlülerin ayağını öpecek kadar zelil, zavallı ve sefil yapar. Güçlü olanın haklılığına inanır, kaba kuvvete teslim olmayı telkin eder. 

      Referans aldıkları Batının siyasetçilerine, pedagog, psikolog ve sosyologlarına göre toplumu oluşturan fertler iyi yer, iyi giyerse mesutturlar, bahtiyardırlar. Onlara göre bütün problemlerin giderilmesi, huzura ve saadete erişilmesi iktisâdî durumun mükemmeliyetine bağlıdır. Mutluluğu maddi refaha ulaşmakta görürler. Yani cüzdan doluysa, devletleri de güçlüyse toplum huzurlu demektir. 
Ancak eğlencenin bin bir çeşidini geliştirerek kendilerini tatmin etmeye çalışmaları, her gün ayrı bir kılık ve kıyafetle toplum huzuruna çıkmaya mecbur hissettiren moda hareketleri, çöken aile yapıları, yığın yığın intiharlar, gösteriyor ki, bu toplumlarda çok ciddi bir tatminsizlik ve huzursuzluk bulunmakta ve mutlak saadet için maddi refah yetmemektedir. 
Böyle bir felsefeyle yapılan eğitim karakterleri bozar, kişiliksizliği ve kimliksizliği kimlikleştirir. Ötekileştirici bir karaktere sahiptir, kendisi dışındakine söz hakkı vermez, varlığına dahi tahammülü yoktur. Felsefesi diyalektik ve demagojiye dayanır. Irkçılığa götürür. Taassup ve muannidlik en belirgin vasıflarındandır hakikati ne görmek, ne duymak ister.
Günümüz Müslümanlarının dünyevileşmesi, İslamî edep ve ahlaki değerlerden uzaklaşması, hakkı hâkim kılma konusunda tembelleşmesi terbiyelerinin eğitime dönüşmesinden olmasın sakın!

Halil İbrahim KABAK624 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

İMAR - EĞİTİM İLİŞKİSİNDE ÜMMÜ’L KURÂ MODELİ - 10/01/2016
İMAR - EĞİTİM İLİŞKİSİNDE ÜMMÜ’L KURÂ MODELİ
Hafız Olmak ve Hafız Ölmek… - 18/10/2015
Hafız Olmak ve Hafız Ölmek…
MANEVİYATIN MODERNİZASYONU - 06/08/2015
MANEVİYATIN MODERNİZASYONU
MİZAHIN EĞİTİMDE KULLANIMI VE ÖLÇÜSÜ - 12/04/2015
MİZAHIN EĞİTİMDE KULLANIMI VE ÖLÇÜSÜ
İMAM HATİP’LERİMİZ İÇİ SAMAN DOLU KUŞA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ - 20/03/2015
İMAM HATİP’LERİMİZ İÇİ SAMAN DOLU KUŞA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ
LAİK SİSTEMDE DİN EĞİTİMİNİN SORUNLARI - 22/09/2014
LAİK SİSTEMDE DİN EĞİTİMİNİN SORUNLARI
ŞİDDET KAPİTALİZM’İN EĞİTİMİMİZİ İFSADININ DOĞAL SONUCUDUR - 14/05/2014
ŞİDDET KAPİTALİZM’İN EĞİTİMİMİZİ İFSADININ DOĞAL SONUCUDUR
“DİN NASİHATTİR” DİN EĞİTİMDİR - 20/03/2014
“DİN NASİHATTİR” DİN EĞİTİMDİR
KİMLER DAVASINDA MUVAFFAK OLAMAZLAR - 09/03/2014
KİMLER DAVASINDA MUVAFFAK OLAMAZLAR
 Devamı