• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/kayseriogder
Üyelik Girişi
ŞUUR DERSLERİ
BASIN AÇIKLAMALARI
ÖĞ-DER EĞİTİM RAPORLARI
EYYÜHE'L-VELED EY OĞUL
BİR AYET BİR HADİS

“Allah›ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah›ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O›nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini işte böyle açıklar.” (3 Ali İmran103).


 Âlimler üç türlüdür;
1- İlmi, hem kendisine, hem de insanlara faydalı olan,
2- İlmi kendisine faydası olan, insanlara, faydası olmayan,
3- İlmi herkese faydası olan, fakat kendine faydası olmayıp helak olan.(Deylemi)

Site Haritası
NAMAZ VAKTİ

Hava Durumu

Mevlâna Celaleddin Rûmi

Mevlana'nın asıl adı Muhammed Celaleddin'dir. Mevlana ve Rumi de, kendisine sonradan verilen isimlerdendir. Efendimiz manasına gelen Mevlana ismi, ona, daha pek genç iken Konya'da ders okutmaya...

Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi (1207 - 1273)
 
Mevlana'nın asıl adı Muhammed Celaleddin'dir. Mevlana ve Rumi de, kendisine sonradan verilen isimlerdendir. Efendimiz manasına gelen Mevlana ismi, ona, daha pek genç iken Konya'da ders okutmaya basladığı tarihlerde verilir. Bu isim sems-i Tebrizi ve Sultan Veled'den itibaren Mevlana'yı sevenlerce kullanılmış; Adeta adı yerine sembol olmuştur.
Rumi, Anadolu demektir.
 
Mevlana'nın, Rumi diye tanınması, geçmiş yüzyillarda Diyari Rum denilen Anadolu ülkesinin vilayeti olan Konya'da uzun müddet oturması, ömrünün büyük bir kismının orada geçmesi ve nihayet türbesinin orada olmasındandır.
Mevlana'nın doğum yeri, bugünkü Afganistan'da bulunan, eski büyük Türk kültür beldesi Belh'tir.
 
Mevlana'nın Doğum tarihi ise (6 Rebiu'l Evvel, 604) 30 Eylül 1207'dır. Bazı araştırmacıların tespitine göre, O'nun doğum tarihi 1182'dir.
Asil bir aileye mensup olan Mevlana'nın annesi, Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun; babaannesi, Harezmsahlar (1157 Dogu Türk Hakanlığı) hanedanından Türk prensesi, Melike-i Cihan Emetullah Sultan'dır.
Babası, Sultanü'l-Ulema (Alimlerin Sultani) ünvanı ile tanınmış, Muhammed Bahaeddin Veled; büyükbabasi, Ahmet Hatibi oglu Hüseyin Hatibi'dir.     Sultânü'I-Ulemâ Bahaeddin Veled, bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh'den ayrılmak zorunda kalmış Sultânü'I-Ulemâ 1212 veya 1213 yılllarında aile fertleri ve yakın dostları ile birlikte Belh'den ayrılmıştır.
 
Sultânü'I-Ulemâ'nın ilk durağı Nişâbur olmuş burada tanınmış mutasavvıf Ferîdüddin Attar ile de karşılaşmışlardır. Mevlâna burada küçük yaşına rağmen Ferîdüddin Attar'ın ilgisini çekmiş ve takdirlerini kazanmıştır.
 
Sultânü'I Ulemâ Nişabur'dan Bağdat'a ve daha sonra Kûfe yolu ile Kâ'be'ye hareket etmiştir. Hac farîzasını yerine getirdikten sonra, dönüşte Şam'a uğradı. Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde yolu ile Lârende'ye (Karaman) gelip Karaman'da Subaşı Emir Mûsâ'nın yaptırdıkları medreseye yerleşmişlerdir.
 
1222 yılında Karaman'a gelen Sultânü'/-Ulemâ ve ailesi burada 7 yıl kalmışlardır. Mevlâna 1225 yılında Şerefeddin Lala'nın kızı Gevher Hatun ile Karaman'da evlenmiş bu evlilikten Mevlâna'nın Sultan Veled ve Alâeddin Çelebi adlı iki oğlu olmuştur. Yıllar sonra Gevher Hatun'u kaybeden Mevlâna bir çocuklu dul olan Kerrâ Hatun ile ikinci evliliğini yapmıştır. Mevlâna'nın bu evlilikten de Muzaffereddin ve Emir Âlim Çelebi adlı iki oğlu ile Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya geldi.
 
Bu yıllarda Anadolunun büyük bir kısmı Selçuklu Devleti'nin egemenliği altında idi. Konya'da bu devletin baş şehri idi. Konya sanat eserleri ile donatılmış, ilim adamları ve sanatkarlarla dolup taşmıştı. Kısaca Selçuklu Devleti en parlak devrini yaşıyordu ve Devletin hükümdarı Alâeddin Keykubâd idi. Alâeddin Keykubâd Sultânü'I-Ulemâ Bahaeddin Veled'i Karaman'dan Konya'ya davet edip ve Konya'ya yerleşmesini istemiştir.
 
Bahaeddin Veled Sultanın davetini kabul etti ve Konya'ya 3 Mayıs 1228 yılında ailesi ve dostları ile geldiler. Sultan Alâeddin kendilerini muhteşem bir törenle karşıladı ve Altunapa (İplikçi) Medresesi'ni ikametlerine tahsis ettiler.
 
Sultânü'l-Ulemâ 12 Ocak 1231 yılında Konya'da vefat etmiştir. Mezar yeri olarak, Selçuklu SarayınınGül Bahçesi seçilmiştir. Halen müze olarak kullanılan Mevlâna Dergâhı'ndaki bugünkü yerine defnolunmuştur.
 
Sultânü'I-Ulemâ ölünce, talebeleri ve müridleri bu defa Mevlâna'nın çevresinde toplanmış Mevlâna'yı babasının tek varisi olarak görmüşlerdir. Gerçekten de Mevlâna büyük bir ilim ve din bilgini olmuş, İplikçi Medresesi'nde vaazlar vermeye başlamıştır.
 
Mevlâna 15 Kasım 1244 yılında Şems-i Tebrizî ile karşılaşmıştır. Mevlâna Şems'de "mutlak kemâlin varlığını" cemalinde de "Tanrı nurlarını" görmüştür. Ancak beraberlikleri uzun sürmemiş Şems aniden ölmüştür.
 
Yaşamını "Hamdım, piştim, yandım" sözleri ile özetleyen Mevlâna 17 Aralık 1273 Pazar günü vefat etmiştir.
 
Mevlâna ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine yani Allah'ınakavuşacaktı. Onun için Mevlâna ölüm gününe düğün günü veya gelin gecesi manasına gelen "Şeb-i Arûs" diyordu ve dostlarına ölümünün ardından ah-ah, vah-vah edip ağlamayın diyerek vasiyet ediyordu.
 
MEVLÂNA'NIN ESERLERİ
 
MESNEVİ 
Mesnevî, klâsik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Sözlük anlamıyla "İkişer, ikişerlik" demektir. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım şekillerine Mesnevî adı verilmiştir. 
 
Her beytin aynı vezinde fakat ayrı ayrı kafiyeli olması nedeniyle Mesnevî'de büyük bir yazma kolaylığı vardır. Bu nedenle uzun sürecek konular veya hikâyeler şiir yoluyla söylenilecekse, kafiye kolaylığı nedeniyle mesnevî tarzı seçilir. Bu suretle şiir, beyit beyit sürüp gider. 
 
Mesnevî her ne kadar klâsik doğu'şiirinin bir şiir tarzı ise de "Mesnevî" denildiği zaman akla "Mevlâna'nın Mesnevî'si"gelir. Mevlâna Mesnevî'yi Çelebi Hüsameddin'in isteği üzerine yazmıştır. Kâtibi Hüsameddin Çelebi'nin söylediğine göre Mevlanâ, Mesnevî beyitlerini Meram'da gezerken,otururken, yürürken hatta semâ ederken söylermiş, Çelebi Hüsameddin de yazarmış.
 
Mesnevî'nin dili Farsça'dır. Halen Mevlâna Müzesi'nde teşhirde bulunan 1278 tarihli, elde bulunan en eski Mesnevî nüshasına göre, beyit sayısı 25618 dir.
 
Mesnevî'nin vezni : Fâ i lâ tün- Fâ i lâ tün - Fâ i lün'dür
 
Mevlâna 6 büyük cilt olan Mesnevî'sinde, tasavvufî fikir ve düşüncelerini, birbirine ulanmış hikayeler halinde anlatmaktadır.
 
DİVAN-I KEBİR
Dîvân, şairlerin şiirlerini topladıkları deftere denir. Dîvân-ı Kebîr "Büyük Defter" veya "Büyük Dîvân" manasına gelir. Mevlâna'nın çeşitli konularda söylediği şiirlerin tamamı bu divandadır. Dîvân-ı Kebîr'in dili de Farsça olmakla beraber, Dîvân-ı Kebîr içinde az sayıda Arapça, Türkçe ve Rumca şiir de yar almaktadır. Dîvân-ı Kebîr 21 küçük dîvân (Bahir) ile Rubâî Dîvânı'nın bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Dîvân-ı Kebîr'in beyit adedi 40.000 i aşmaktadır. Mevlâna, Dîvân-ı Kebîr'deki bazı şiirlerini Şems Mahlası ile yazdığı için bu dîvâna, Dîvân-ı Şems de denilmektedir. Dîvânda yer alan şiirler vezin ve kafiyeler göz önüne alınarak düzenlenmiştir.
 
MEKTUBAT 
Mevlâna'nın başta Selçuklu Hükümdarlarına ve devrin ileri gelenlerin.e nasihat için, kendisinden sorulan ve halli istenilen diıü ve ilmi konularda ise açıklayıcı bilgiler vermek için yazdığı 147 adet mektuptur. Mevlâna bu mektuplarında, edebî mektup yazma kaidelerine uymamış, aynen konuştuğu gibi yazmıştır.
Mektuplarında "kulunuz, bendeniz" gibi kelimelere hiç yer vermemiştir. Hitaplarında mevki ve memuriyet adları müstesna, mektup yazdığı kişinin aklına, inancına ve yaptığı iyi işlere göre kendisine hangi hitap tarzı yakışıyorsa o sözlerle ve o vasıflârla hitap etmiştir.
 
Fİ Hİ MA Fİ H 
Fîhi Mâ Fih "Onun içindeki içindedir" manasına gelmektedir.. Bu eser Mevlâna'nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetlerin, oğlu Sultan Veled tarafından toplanması ile meydana gelmiştir. 61 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden bir kısmı, Selçuklu Veziri Süleyman Pervane'ye hitaben kaleme alınmıştır. Eserde bazı siyasi olaylara da temas edilmesi yönünden, bu eser aynı zamanda tarihi bir kaynak olarak da kabul edilmektedir. Eserde cennet ve cehennem, dünya ve âhiret, mürşit ve mürîd, aşk ve semâ gibi konular işlenmiştir.
 
MECÂLİS-İ SEB'A 
(Yedi Meclis) Mecâlis-i Seb'a, adından da anlaşılacağı üzere Mevlâna'nın yedi meclisi'nin, yedi vaazı'nın not edilmesinden meydana gelmiştir. Mevlâna'nın vaazları, Çelebi Hüsameddin veya oğlu Sultan Veled tarafından not edilmiş, ancak özüne dokunulmamak kaydı ile eklentiler yapılmıştır. Eserin düzenlemesi yapıldıktan sonra Mevlâna'nın tashihinden geçmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Şiiri amaç değil, fikirlerini söylemede bir araç olarak kabul eden Mevlâna, yedi meclisinde şerh ettiği Hadis'lerin konuları bakımından tasnifi şöyledir :
 
     1. Doğru yoldan ayrılmış toplumların hangi yolla kurtulacağı. 
     2. Suçtan kurtuluş. Akıl yolu ile gafletten uyanış. 
     3. İnanç'daki kudret. 
     4. Tövbe edip doğru yolu bulanlar Allah'ın sevgili kulları olurlar. 
     5. Bilginin değeri. 
     6. Gaflete dalış. 
     7. Aklın önemi.
 
Bu yedi meclis'de, asıl şerh edilen hadislerle beraber, 41 Hadis daha geçmektedir. Mevlâna tarafından seçilen her Hadis içtimaidir. Mevlâna yedi meclisinde her bölüme "Hamd ü sena" ve "Münacaat" ile başlamakta, açıklanacak konuları ve tasavvufî görüşlerini hikaye ve şiirlerle cazip hale getirmektedir. Bu yol Mesnevî'nin yazılışında da aynen kullanılmıştır.
 
ÖZLÜ SÖZLERİ
 
Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte 
akarsu gibi ol,
 
hataları örtmede gece gibi ol,
tevazuda toprak gibi ol,
 
öfkede ölü gibi ol,
her ne olursan ol, 
ya olduğun gibi görün,
 
ya göründügün gibi ol.
 
Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. 
Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.
 
Eşekten şeker esirgenmez ama eşek 
yaratılışı bakımından otu beğenir.
 
Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.
 
Leş, bize göre rezildir ama, domuza,
köpeğe şekerdir, helvadır.
 
Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül,
kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?
 
Pisler, pisliklerini yapar ama 
sular da temizlemeye çalışır.
 
Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. 
Selviyi hür bir halde yücelten,
kederi de sevinç haline sokabilir.
 
Nasıl olur da deniz, köpeğin agzından pislenir, 
nasıl olur da güneş üflemekle söner?
 
Akıl padişahı kafesi kırdı mı, 
kuşların her biri bir yöne uçar.
 
Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta 
aşağılık dünyadan göğe sıçrayiverir.
 
 
Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, 
inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü.
 
 
Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. 
Kıskançlık ateşten meydana gelir.
 
 
Dünya tuzaktır. Yemi de istek.
İstek tuzaklarından kaçının.
 
 
Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama 
susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok.
 
 
 
Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığımı kır gitsin. 
Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer.
 
 
Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek,
inciyle denizin varlığından da şüphe eder.
 
 
Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, 
dinleyenin dinlemesinden, anlamaesından ileri gelir.
 
 
Oruç tutmak güçtür, çetindir ama 
Allah'ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından, 
bir derde uğratmasından daha iyidir.
 
 
Birinin başına toprak saçsan başı yarılmaz. 
Suyu başına döksen, başı kırılmaz. 
Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan, 
toprağı suya karıştırıp kerpiç yapman gerek.
 
 
Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana,
içinde inci vardır.
 
 
Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir. 
Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.
 
 
Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler?
 
 
Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes 
çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese?
 
 
Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler.
 
 
Her dil, gönlün perdesidir.
Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır.
 
 
Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları 
olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de.
 
 
İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey 
görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun 
diye bu alem yok değildir.
 
 
A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın,
tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme.
 
 
O dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti. 
Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme.
 
 
Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da
nedir bir sevgiye harcanmadıktan,
bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.
 
 
Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, 
gama binlerce defa aferin.
 
 
Nefsin, üzüm ve hurma gibi 
tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, 
ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki?
 
 
Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de,
 
şeytandan dert satın alır.
 
 
Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok.
 
Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.
 
 
Sen diri oldukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı hiç?
 
 
Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.
 
 
Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.
 
 
Leş, bize göre rezildir ama, domuza, köpeğe şekerdir,helvadır.
 
 
Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır.
 
 
Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?
 
 
Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır.
 
 
Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür.
 
 
Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.
 
 
Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir,
 
nasıl olur da güneş üflemekle söner?
 
 
Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar
 
Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir.
 
Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir.
 
 
O beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile.
İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin.
 
Genişlik, sabırdan doğar.
 
Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü,
 
inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü.
 
Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur.
 
Kıskançlık ateşten meydana gelir.
 
 
(milligazete.com.tr)

Yorumlar - Yorum Yaz